• การแสดงผล: Resolution 1024x800 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)
 • เว็บบราวเซอร์:  IE7,  Chrome16,  Firefox7,  Opera10,  Safari5 ขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน

 • PDF

logo


ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน


วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภาคบังคับของสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย และสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2561


พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่ม เพื่อเสริมสร้างความรับผดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการจัดการศึกษา


ค่านิยมองค์กร

สร้างศรัทธา

สามัคคี

มีวินัย

ทันสมัย

เต็มใจบริการ

ต่อต้านการทุจริต

 

เป้าประสงค์

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาภาคบังคับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เน้นการทำงานแบบบูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

2. กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาภาคบังคับ ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ

3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิต

1. ผู้จบการศึกษาก่นประถมศึกษา

2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

3. เด็กพิการได้รับการศึกษาภาคบังคับและพัฒนาสมรรถภาพ

4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

5. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความเห็นในทางสร้างสรรค์ ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (สายด่วนแจ้งข้อความที่ไม่เหมาะสม 084-4104160 AIS)


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

สาส์นจากผู้บริหาร

.การศึกษา คือการพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญ
งอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม การบริหารจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์ ที่จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ยึดหลักการครองตน ครองคน
ครองงาน ครองใจ คนสำราญงานสำเร็จ จึงจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล.

ติดต่อเราฯ

 • ที่อยู่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
 • เบอร์โทรศัพท์:            
  ห้อง ผอ.เขต 043-811211 ห้องรองฯ  043-813249
  อำนวยการ  043-812121 บุคคล  043-811282
  ตรวจสอบภายใน 043-812430 ศึกษานิเทศก์ 043-811907
  นโยบายและแผน 043-813290  ส่งเสริมการศึกษา 043-812808
  การเงิน 043-812430    
     
  แฟกซ์ 043-812965
  อีเมล์ ksn1.pr@hotmail.com

 

หน้าปัจจุบัน: ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน