• การแสดงผล: Resolution 1024x800 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)
 • เว็บบราวเซอร์:  IE7,  Chrome16,  Firefox7,  Opera10,  Safari5 ขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1

Weblinks

คณะผู้บริหาร

 • PDF

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

นายผดุงศักดิ์  แสงสว่าง

 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

 รก.ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

 

..................................................................................................................................................................................................

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

 

 

                                          

           นายสุวรรณ  อรรคสาร                นายสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ 

 

 

                         

      นายสุรพงษ์  มงคลสุคนธรักษ์          นายศิริรัตน์  ช่วยรักษา

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความเห็นในทางสร้างสรรค์ ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (สายด่วนแจ้งข้อความที่ไม่เหมาะสม 084-4104160 AIS)


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

สาส์นจากผู้บริหาร

.การศึกษา คือการพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญ
งอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม การบริหารจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์ ที่จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ยึดหลักการครองตน ครองคน
ครองงาน ครองใจ คนสำราญงานสำเร็จ จึงจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล.

ติดต่อเราฯ

 • ที่อยู่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
 • เบอร์โทรศัพท์:            
  ห้อง ผอ.เขต 043-811211 ห้องรองฯ  043-813249
  อำนวยการ  043-812121 บุคคล  043-811282
  ตรวจสอบภายใน 043-812430 ศึกษานิเทศก์ 043-811907
  นโยบายและแผน 043-813290  ส่งเสริมการศึกษา 043-812808
  การเงิน 043-812430    
     
  แฟกซ์ 043-812965
  อีเมล์ ksn1.pr@hotmail.com

 

หน้าปัจจุบัน: ข้อมูลพื้นฐาน ทำเนียบผู้บริหาร