ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

กลุ่มเครือข่ายโสมพะมิตร

         

ประธานกลุ่มเครือข่าย


นายอัครพงษ์ ภูจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์

โทรศัพท์ 089-5741829


         


นายวิริยะ นาชัยเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสุนทร

โทรศัพท์ 0804011922


นายชาตรี ถาวรรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

โทรศัพท์ -


นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

โทรศัพท์ -


นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม

โทรศัพท์ 0878524177

         


นายทวี ติวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม

โทรศัพท์ 0872226868


นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสนวน

โทรศัพท์ 0913681954


นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนเรียบอนุกูล

โทรศัพท์ -


นายเกษแก้ว ขุมคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0854614885

         


นางสอาด เนตวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา

โทรศัพท์ 0981028439


นางสายเพชร ภูผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0872148880


นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0862360514


นายวีระศักดิ์ ฉายผาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าสูงวิทยา

โทรศัพท์ 0817083656

         

นายชัยชนะ ทองจรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ -

กลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำดำ

         

ประธานกลุ่มเครือข่าย


นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0909677353         


นายสุชาติ แวงโสธรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

โทรศัพท์ 0898624733


นายประสบ ตรีทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0872221001


นายอดุลย์ ภูภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง

โทรศัพท์ 087-8670398


นางจรรยา สิงห์ธวัช
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

โทรศัพท์ 0860159900

         


นายชนิด บุญชูศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน

โทรศัพท์ 0872372828


นายสมัย จันใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


นายสายัณต์ ดลภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0821133046


นายสิทธิกร จำปาอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์

โทรศัพท์ 0890985676

         

 
กลุ่มเครือข่ายโปงลาง
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย


นายอดุลย์ ภูปลื้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก

โทรศัพท์ 0898414339

 

         

นางกิ่งเพชร ธารพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

โทรศัพท์ 0991696669


นายประจวบ ขาวศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0895702203


นายรณชัย แสนอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0862300886


นายนิพนธ์ โนวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

โทรศัพท์ 0872372506

         


นายสมาน เหมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

โทรศัพท์ -


นายสถาพรl ชูศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม

โทรศัพท์ 0872241256


นายทรัพย์ วรรณอำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนวิทยายน

โทรศัพท์ 0872374003


นายสุชาติ คำชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม

โทรศัพท์ 0910568096

         นางสกุลตลา ไผ่ผาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0858507000


นายประสานมิตร สุระพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี

โทรศัพท์ 0899447054


           
   
         
กลุ่มเครือข่ายพุทธไสยาสตร์
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย

นายสหรัตน์ ประทุมตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี

โทรศัพท์ -


         


นายทวีชัย ประสีระตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0857568059


นายณัฐชัย บูรวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร
โทรศัพท์ 0872357060


นายสุนัน ผลรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวช้าง

โทรศัพท์ 0892743533


นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

โทรศัพท์ 0813202885

         


นางสาวเอ็มอร ผลบุภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสง

โทรศัพท์ 0890854809


นายนิคม บุญทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงเหนือ

โทรศัพท์ 0820437172


นายจำนงค์ กำนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ

โทรศัพท์ 0819654094


นางจีรพรรณ แสงพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา

โทรศัพท์ 0812617911

         

นายวรโชติ สินธุศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


นายกิจธิชัย สารรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)

โทรศัพท์ -


นายจิตณรงค์ โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา

โทรศัพท์ 083-3501998

 
         

         
       
กลุ่มเครือข่ายเขื่อนลำปาว
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย

นายวัชรพงษ์ ญาณกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0810500559


         


นายสุขะ กองอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายสุชาติ บุญปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0858506185


นายรักษ์ศักดิ์ สิงห์มหาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามสามัคคี

โทรศัพท์ 0898413572


นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย

โทรศัพท์ 081964886

         


นายสมพร คำหงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงประชานุกูล

โทรศัพท์ -


นายผาสุข ปัตลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 043890131


นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


นายอดุลย์ อิ่มเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ -

         


นายตรี ภูวิโคตรธนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์


นายปรีชา พรหมพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกวิทยา

โทรศัพท์


นายพิชิต โลหะมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

โทรศัพท์ 0833391060


       
กลุ่มเครือข่ายกมลาไสย
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย


นายศักดิ์ชัย พิลาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -

 

         


นายวีรพงษ์ บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0985846316


นายวัชรินทร์ พละเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0968536115


นายอุทัย ดอนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวขวาวิทยา

โทรศัพท์ 0862393657


นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 089-841269

              
         


นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร

โทรศัพท์


นายเกรียงไกร ไผ่ผาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย

โทรศัพท์ 081-7994617


นายอภิชาต อรรคอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา

โทรศัพท์


นายเสถียร ขจรโมทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 0812911533

         


นายเสริม เถรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนามลวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0872130281


นายสนิท ศรีลำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน

โทรศัพท์ 0817682802


ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย จันทรนิมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา

โทรศัพท์ 0810571567


นายนริศ ภูอาราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม

โทรศัพท์ 0874920191

         นายนพรัตน์ มหิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

โทรศัพท์ 087-8676565


นางวชิรนุช พรหมภัทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม

โทรศัพท์ 0818518841


           
   
       
กลุ่มเครือข่ายเมืองฟ้าแดดสงยาง
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย


นายสวาสดิ์ แสนพันดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0816702247


         


นายสิรวิชญ์ คำวิโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 0862322089


นายสมยศ เหมนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม

โทรศัพท์


นายทินกร อรัญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา

โทรศัพท์ 0862359801


นางสุจิตรา ศรีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา

โทรศัพท์ 0813202994

         


นางชนัดดา อรุณไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาสามัคคี

โทรศัพท์ 0873743511


นายไพรัตน์ เพียรสดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0899434277


นายประสงค์ บาลลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

โทรศัพท์ 089-8631314


นายวิโรจน์ สว่างบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตุวิทยา

โทรศัพท์

         


นายวารี สอนชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา

โทรศัพท์ 0862190889


นายเฉลิมชัย ศรีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

โทรศัพท์ 089-8637469


นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา

โทรศัพท์ 0892772001


นายวิมล ช่วยรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์

โทรศัพท์ 0873737175

         


นายสมัย คำภาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 08-2842-8175


นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง

โทรศัพท์


นายชุมพล ภูอ่อนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์


           
  
       
กลุ่มเครือข่ายสหัสขันธ์ก้าวหน้า
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย


นายนิคม ชากัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

โทรศัพท์ 0629937742

 

         


นายคมสันต์ ก้านจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา

โทรศัพท์ 0898400159


นายวีระยุทธ ยนยุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สะอาด

โทรศัพท์ 0862386708


นายสุพัฒน์ โสวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์

โทรศัพท์ 0895742964


นายทองสุข ทุมทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0883270224

         


นางสุพิชชา เรืองชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม

โทรศัพท์ 095-6637639


นายนิกร สันประเภท
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

โทรศัพท์


นายทวิทชัย ราวะรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

โทรศัพท์ 0895764254


นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

โทรศัพท์ 081-052-2627

         


นายจงรักษ์ นนทะมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา

โทรศัพท์ 0887441559


นางนฤภร ถิตย์รัศมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคูณวิทยา

โทรศัพท์ 0878048214


นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

โทรศัพท์


         
กลุ่มเครือข่ายโนนนาทอง
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย


นายสุวิทย์ หีบแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

โทรศัพท์ 0801961441

 

         


นายประกาย ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0810522662


นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0981018409


นายสมจิตร จำปาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา

โทรศัพท์ -


นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา

โทรศัพท์ 0862391504

         


นางศิริลภัสร กาพย์มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกก่องวิทยา

โทรศัพท์ 0973199381


นางประครอง นังตะลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

โทรศัพท์ 0899419944


นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใส

โทรศัพท์ 0811980092


นายวินัย รัตนมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0849819398

         นางสาวณัฎฐณิชา ภูปาทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเชียงวัน

โทรศัพท์ 0910626999


นายสุระชิต ชนาสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยายน

โทรศัพท์ 084-4660272


         
กลุ่มเครือข่ายร่องคำ
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย


นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์

โทรศัพท์ 0801855398

 

         


นายสุรพงษ์ กมลสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

โทรศัพท์


นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

โทรศัพท์ 0801099689


นายณรงค์ ราชภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0895761251


นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

โทรศัพท์ 0801955289

         

นายอดิศร ปรีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเริงวิทยา

โทรศัพท์ 0892778692

 

 

 

 

 
         
กลุ่มเครือข่ายสามชัย
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย


นายพุธ คำแสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา

โทรศัพท์ -

 

         


นายชัยณรงค์ โคตะนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่

โทรศัพท์ -


นายประยุทธ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

โทรศัพท์ 0878558484


นายอุทัย ภูเต้าสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางวิทยา

โทรศัพท์


นายสมใจ ภูศรีนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแห่

โทรศัพท์ 0898401299

         


นายชุมพล แสงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์


นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านาจานวิทยา

โทรศัพท์ 0818721868


นายคำเมือง แถลงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0819643682


นายวิทยา ยี่สารพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

โทรศัพท์ 0982098868

         


นายสุนทร บุญอรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

โทรศัพท์ 0887722016


นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้าง

โทรศัพท์ 0872161861


นายมนตรี เจียงวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อจารย์วิทยา

โทรศัพท์ 0878760407


นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง

โทรศัพท์ 0956699239

         


นายสำราญ ขวัญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานวิทยา

โทรศัพท์ 086-2304684


นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่างาม

โทรศัพท์ 087-946-0193


นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา

โทรศัพท์ 0833602898


         

         
กลุ่มเครือข่ายดอนจาน
         

ประธานกลุ่มเครือข่าย

นางพรทิพย์ สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 084528190
1

 

         


นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 0872164802


นายเสกสรรค์ เขียวไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแคนวิทยา

โทรศัพท์


นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยายน

โทรศัพท์ 087


นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดไชยศรี

โทรศัพท์ 0813697599

         


นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายป่าแดงวิทยา

โทรศัพท์ 0929486710


นายปราโมทย์ พลราชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์

โทรศัพท์


นายใบคำ ไชยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจำปา

โทรศัพท์ 0843922875


นายฉลาด ศรีจุลฮาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

โทรศัพท์ 0857436898

         


นายจีระศักดิ์ รังคะราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน

โทรศัพท์ 08-5642-4299


นายปรีชา คำภาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์


นายทองสุข พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 0885724115

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน