แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 1  ก.พ.2561)  สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1
ที่ โรงเรียน 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง 6.เงินค่าเช่ารายเดือน(บาท)
ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) หมายเหตุ(ขยายจากข้อ 2.9) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1 ห้วยตูมวิทยาคาร 1   0 0 0 0 1 TRUE ประชารัฐ 1   0.00
2 หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม 1   0.00
3 กุดอ้อประชานุสรณ์ 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม 1   0.00
4 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม 1   0.00
5 โคกคอนวิทยานุกูล 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม 1   0.00
6 หลักเมืองกมลาไสย 1   0 0 0 0 1 เรียนรวม 1   0.00
7 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม 1   0.00
8 คำแคนวิทยา 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม 1   0.00
9 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 1   0 0 0 0 1 เรียนรวม 1   0.00
10 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม 1   0.00
11 บ้านจานวิทยา 1   0 0 0 0 1 เรียนรวม 1   0.00
12 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม 1   0.00
13 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม 1   0.00
14 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม(ไม่มีนักเรียน) 1   0.00
15 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม(ไม่มีนักเรียน) 1   0.00
16 บ้านศรีสมบูรณ์ 1   0 0 0 0 1 เรียนรวม(ไม่มีนักเรียน) 1   0.00
17 เขื่อนภูมิพล 1   0 0 0 0 0 เรียนรวม(ไม่มีนักเรียน) 1   0.00
18 ท่าไคร้สามัคคี 1   1 0 0 0 0   1   631.30
19 บ้านม่วงวิทยายน 1   0 0 1 0 0   1   390.00
20 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 1   0 1 0 0 0   1   580.00
21 วัดชัยสุนทร 1   1 0 0 0 0   1   590.00
22 บ้านดอนสนวน 1   1 0 1 0 0   1   630.00
23 สามัคคีสำราญวิทย์ 1   0 0 1 0 0   1   630.00
24 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1   0 0 1 0 0   1   631.00
25 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   631.00
26 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 1   0 0 1 0 0   1   631.00
27 เสมาสามัคคี 1   0 0 1 0 0   1   631.00
28 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1   0 0 1 0 0   1   631.00
29 ค้อจารย์วิทยา 1   0 0 1 0 0   1   631.00
30 บ้านหนาดสงเคราะห์ 1   1 0 0 0 0   1   631.30
31 บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 1   0 0 1 0 0   1   631.30
32 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1   1 0 0 0 0   1   631.30
33 ท่าลำดวนประชาบำรุง 1   1 0 0 0 0   1   631.30
34 ดงน้อยสงเคราะห์ 1   1 0 1 0 0   1   631.30
35 หนองแวงประชานุกูล 1   1 0 0 0 0   1   631.30
36 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1   1 0 0 0 0   1   631.30
37 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี 1   1 0 0 0 0   1   631.30
38 บ้านหนองช้าง 1   0 0 1 0 0   1   631.30
39 หนองแวงแสน 1   0 0 1 0 0   1   631.30
40 บ้านโคกกว้าง 1   0 0 1 0 0   1   632.00
41 เหล่าสูงวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   632.00
42 บ้านเหล่าค้อ 1   0 0 1 0 0   1   632.00
43 คอนเรียบอนุกูล 1   1 0 0 0 0   1   632.00
44 สะอาดสมศรีวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   632.00
45 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   632.00
46 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   632.00
47 โคกล่ามผดุงวิทย์ 1   0 0 1 0 0   1   632.00
48 คำโพนทองราษฎร์นิยม 1   0 0 1 0 0   1   632.00
49 โคกก่องวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   632.00
50 คำโพนคำม่วงวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   690.00
51 หนองบัวราษฎร์นิยม 1   1 0 0 0 0   1   700.00
52 ท่านาจานวิทยา 1   1 0 0 0 1   1   700.00
53 กลางหมื่นสงเคราะห์ 1   0 0 1 0 0   1   730.00
54 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1   1 0 0 0 0   1   737.30
55 บ้านสว่าง 1   1 0 0 0 0   1   738.00
56 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 1   1 0 0 0 0   1   738.00
57 โคกนางามสามัคคี 1   1 0 0 0 0   1   738.00
58 บ้านแกวิทยายน 1   0 1 0 0 0   1   738.00
59 บ้านห้วยแสง 1   0 1 0 0 0   1   738.30
60 สะอาดไชยศรี 1   0 1 0 0 0   1   738.30
61 หนองโพนวิทยายน 1   0 0 1 0 0   1   739.00
62 ดงเมืองวิทยาคาร 1   1 0 0 0 0   1   739.80
63 บ้านคำเม็ก 1   0 0 1 0 0   1   749.00
64 โคกล่ามวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   749.00
65 หนองหัวช้าง 1   0 0 1 0 0   1   749.00
66 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 1   0 0 1 0 0   1   749.00
67 เหล่าหลวงวิทยาคาร 1   0 0 1 0 0   1   749.00
68 บึงไฮโนนสวางวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   749.00
69 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1   0 0 1 0 0   1   749.00
70 สะอาดโนนงามวิทยา 1   1 0 0 0 0   1   749.00
71 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1   0 0 1 0 0   1   749.00
72 หัวขวาวิทยา 1   0 0 1 0 0   1   749.00
73 บ้านหนองกุงใหญ่ 1   0 0 1 0 0   1   749.00
74 หัวคูประชาอุทิศ 1   0 0 1 0 0   1   749.00
75 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1   0 1 0 1 0   1   790.00
76 ชุมชนแก้งคำวิทยา 1   1 0 0 0 0   1   800.00
77 แก่งนาขามสามัคคี 1   1 0 0 0 0   1   802.50
78 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 1   0 1 0 0 0   1   840.00
79 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1   0 1 0 0 0   1   843.00
80 โคกกลางวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   843.00
81 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   845.30
82 สิงห์สะอาด 1   0 1 0 0 0   1   845.50
83 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1   1 0 0 0 0   1   856.00
84 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1   1 0 0 0 0   1   856.00
85 ท่าแสงวิทยายน 1   1 0 0 1 0   1   856.00
86 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   890.00
87 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1   0 1 0 0 0   1   952.30
88 ภูปอวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   952.30
89 หนองแวงเหนือ 1   0 1 0 0 0   1   952.30
90 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1   0 1 0 0 0   1   952.30
91 บึงสว่างวิทยาคม 1   0 1 0 0 0   1   952.30
92 สหัสขันธ์วิทยาคม 1   0 1 0 0 0   1   952.30
93 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 1   0 1 0 0 0   1   952.30
94 บ้านคำเชียงวัน 1   0 1 0 0 0   1   952.30
95 สำเริงวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   952.30
96 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 1   0 1 0 0 0   1   952.30
97 บ้านหนองกุงกลาง 1   0 1 0 0 0   1   952.30
98 หนองแซงวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   952.30
99 สายป่าแดงวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   952.30
100 โพนสวางพิทยาคม 1   0 1 0 0 0   1   953.00
101 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 1   0 1 0 0 0   1   953.00
102 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1   0 1 0 0 0   1   955.00
103 หนองกุงวิทยาคม 1   0 0 1 0 0   1   963.00
104 ดงน้อยวิทยา 1   1 0 0 0 0   1   990.00
105 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 1   0 0 0 1 0   1   1200.00
106 เชียงเครือวิทยาคม 1   0 0 1 0 0   1   1262.00
107 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 1   0 0 1 0 0   1   1262.00
108 บ้านลาดวิทยาเสริม 1   0 0 1 0 0   1   1264.00
109 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1   1 0 0 0 0   1   1340.00
110 ถ้ำปลาวิทยายน 1   1 0 0 0 0   1   1369.60
111 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 1   0 0 1 0 0   1   1380.00
112 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1   0 0 1 0 0   1   1498.00
113 บึงวิชัยสงเคราะห์ 1   1 0 0 0 0   1   1508.00
114 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1   1 0 0 0 0   1   1508.00
115 บ้านกุดแห่ 1   0 1 0 0 0   1   1600.00
116 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   1605.00
117 หนองตุวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   1605.00
118 โป่งเชือกศึกษาสถาน 1   0 1 0 0 0   1   1605.00
119 คำคาราษฎร์บำรุง 1   0 1 0 0 0   1   1605.00
120 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 1   0 1 0 0 0   1   1605.00
121 บ้านนาวิทยาคม 1   0 1 0 1 0   1   1605.00
122 สะอาดประชาสรรพ์ 1   0 1 1 0 0   1   1701.30
123 โนนเมืองวิทยาคาร 1   1 0 1 0 0   1   1739.00
124 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1   0 1 0 0 0   1   3210.00
125 บ้านท่างาม 1   0 0 1 0 0   1   3620.00
126 หามแหโพนทองวิทยาคม   1 0 0 0 1 1 UniNet 1   0.00
127 คำปลาฝาโนนชัย   1 0 0 0 0 1 UniNet 1   0.00
128 บ้านโหมนสงเคราะห์   1 0 0 1 0 1 UniNet 1   0.00
129 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง   1 0 0 0 0 1 uninet 1   0.00
130 ชุมชนนามะเขือวิทยา   1 0 0 0 0 0 UniNet 1   0.00
131 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)   1 0 0 0 0 0 UniNet 1   0.00
132 หนองพอกวิทยายน   1 0 0 0 0 1 Uninet 1   0.00
133 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร   1 0 0 0 0 0 Uninet 1   0.00
134 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์   1 1 0 0 0 0 Uninet 1   0.00
135 บ้านม่วงวิทยาคม   1 0 0 0 0 0 Uninet 1   0.00
136 บ้านหนองกุงน้อย   1 0 0 0 0 0 Uninet 1   0.00
137 สามชัยอุดมวิทย์   1 0 0 0 0 0 Uninet 1   0.00
138 หนองแคนวิทยา   1 0 0 0 0 0 Uninet 1   0.00
139 ดงพยุงสงเคราะห์   1 0 0 0 0 0 Uninet 1   0.00
140 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาโนนกกจิกประชาสรรพ์)   1 0 0 0 0 0 Uninet 1   0.00
141 แก้งนางราษฎร์บำรุง   1 1 1 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   630.00
142 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   631.00
143 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   631.00
144 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   631.00
145 บ้านหนองม่วง   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   631.30
146 คำไผ่สงเคราะห์   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   631.30
147 นาโกวิทยา   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   631.30
148 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   631.30
149 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   631.30
150 คำแคนราษฎร์วิทยา   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   631.30
151 กุดครองวิทยาคาร   1 0 0 1 0 1 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   632.00
152 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   632.00
153 สองห้องราษฎร์บูรณะ   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   632.00
154 คำประถมนิคมสงเคราะห์   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   642.00
155 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์   1 0 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   690.00
156 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   700.00
157 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   738.30
158 นาคูณวิทยา   1 0 1 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   739.00
159 บ้านต้อนวิทยาคาร   1 1 0 0 0 1 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   749.00
160 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   749.00
161 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   749.00
162 นิคมลำปาววิทยา   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   749.00
163 นามลวิทยาคาร   1 1 0 0 0 1 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   845.30
164 ชุมชนนาจารย์วิทยา   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   856.00
165 แกเปะราษฎร์นิยม   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   856.00
166 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา   1 0 1 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   952.00
167 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)   1 0 1 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   952.30
168 โนนเมืองประชานุเคราะห์   1 0 1 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   952.30
169 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   963.00
170 ด่านใต้วิทยา   1 1 0 0 0 1 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   1059.30
171 โคกเมยประชาพัฒนา   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   1232.00
172 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   1262.00
173 ปลาเค้าวิทยาคาร   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   1262.60
174 กุดลิงวิทยาคม   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   1262.60
175 นาจำปา   1 0 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   1264.00
176 บ้านห้วยยาง   1 0 1 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   1583.60
177 บ้านโคกใส   1 0 1 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   1605.00
178 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย   1 1 1 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   1784.00
179 กาฬสินธุ์พิทยาสัย   1 1 0 0 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   4889.50
180 อนุบาลกาฬสินธุ์   1 1 0 1 0 0 มี uninet และเช่าเพิ่ม 1   8582.00
รวม 125 55 48 44 64 5 15 0 180 0 146920.40