ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุม คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ุ์ ระดับอำเภอร่องคำ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอร่องคำ

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. บุคลากรและ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ร […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาว […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ […]