ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

LAO-OI Model โดย ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

DANTAE Model โดยนายพูณศิลป์ อ่อนไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

SUMROENG Model โดยนายโอภาส พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเริงวิทยา

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา SUMROENG Model โดยน […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

KPW Model โดยนายณัฐธนิน แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา KPW Modelโดยนายณัฐธ […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

หนองโพน Model โดยนายวีระศักดิ์ วงศ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนวิทยายน

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา หนองโพน Modelโดยนาย […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

HEART Model โดยนายประเดิม วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา HEART Modelโดยนายปร […]