ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมอบรม

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการบริการวิ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมฯ เพื่อพัฒนาศัก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards) ระดับภูมิภา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards) ระดับภูมิภา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้

25-26 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศั […]