ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูบริบทสภาพอาคารเรียน ห้องน้ำ และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน และการควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอก 2

14 มกราคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]