ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Video Conference เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การสอบรอง ผอ.สถานศึกษา การเลื่อนประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเข […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสิ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬส […]