ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเป็นหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือกฯรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมอบรม

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการบริการวิ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมฯ เพื่อพัฒนาศัก […]