ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาญยุทธ ไสยยาศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อน ลำปาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบทของสถานศึกษาเน้นย้ำให้สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะครู

เวลา 13.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิเศษ พลอาจท […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ร่ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ 1/2564

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564

เวลา 07.30-09.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิเศษ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

เวลา 09.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิเศษ พลอาจท […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และนายสมเกียรติ ภูโอบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านดานเม็ก

เวลา 13.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิเศษ พลอาจท […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15 น. ดร.วิเศษ พลอาจท […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมกันดำเนินงานในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV และทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงาน การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

เวลา 09.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้น […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

เวลา 13.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทั […]