ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Video Conference เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การสอบรอง ผอ.สถานศึกษา การเลื่อนประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเข […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสิ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬส […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ “ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP๒”

วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ก […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิท […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากรดำเนินการมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยการร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต รับประทานอาหารร่วมกัน

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ […]