ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี “งานสายสัมพันธ์ลูกจ้างประจำ”

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ก […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานมอบบ้านให้นักเรียนโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ตามโครงการ “สร้างบ้านห่วงใย ปันน้ำใจ ให้ลูก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1”

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ พรห […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวรายงานและให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาเสริมสร้างทักษะคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานเปิดบ้านคุณธรรม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปีที่ 2 ตามโครงการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามแนว มยส. (มีวินัย พอเพียง จิตสาธารณะ)

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ พรหมแ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2563

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานมอบเกียรติบัตรสรภัญญะต้านโควิด 19 พร้อมมอบโต๊ะโคมไฟตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน ณ โรงเรียนสำเริงวิทยา

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายยงยุทธ พร […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาไสย โดยประชุมผู้บริหารและคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยฝึกที่ 23

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กมลวรรณ ทิพยเนต […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว […]