ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจ เยี่ยมนิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET และ NTของนักเรียน โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ก […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้บริหาร บุคลากรสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิท […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้

25-26 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศั […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ เขตสุขภาพที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของงานกลุ่มอำนวยการแก่คณะผู้ฝึกประสบการณ์ ซึ่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา หน่วยพัฒนาที่ ๕ รุ่นที่ ๑๘

นายผจญ จันโทภาส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้ความรู้เกี่ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกำหนดจับเวลาสถิติ การวิ่ง ๓๑ ขา ของนักเรียน โครงการ “สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕”

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป […]