ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การต้อนรับและร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ Cluster 12 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.15 น. ดร.วิเศษ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ หลักฐาน และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ […]