ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมมาตรการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแพรวา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑