ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อม โรงอาหารและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

เวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อม โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน  เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก ๕ หมู่ ณโรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์