ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้บริหาร บุคลากรสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”