ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์
เขต ๑ ประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต การดำเนินงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และข้อราชการ
ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑