ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมอบรม

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา “ประสบการณ์ที่สะสมของครูแปรสู่วิทยฐานะ” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 ก.พ.2563 – 1 มี.ค.2563