นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

20 กุมภาพันธ์ 2563

นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ร.ร.บึงวิชัยสงเคราะห์
1. เข้าเยี่ยมชั้นเรียนระดับชั้น ป.3 ได้ทดสอบการเขียนจดหมายลาครู (ลาป่วย) โดยให้นักเรียนเติมข้อความลงในแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ นักเรียนสามารถทำได้ มีนักเรียนเพียง 3 คนที่เข้าใจคลาดเคลื่อน ในส่วนของการรับรองของผู้ปกครอง ได้พูดคุยกับครูผู้สอน
(ครูวัชรา) ท่านได้ศึกษาตัวชี้วัดตามโครงสร้างของแบบทดสอบ มีการเตรียมความพร้อมเด็กนักเรียนให้เข้าใจในการตอบแบบทดสอบ NT โดยเฉพาะการตอบข้อสอบอัตนัย และในห้องเรียนมีผลงานของนักเรียนที่ได้ฝึกกิจกรรมต่างๆ
ผู้นิเทศฯ ได้มอบเอกสารประกอบการนิเทศไว้ให้ครูผู้สอนใช้ประโยชน์
สอบ NT สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จะดำเนินการสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563 นี้ ใน 2 วิชาคือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย

2. เยี่ยมชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 1, 4, 5 และ 6 ครูผู้สอนใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเรียนกับสื่อ New DLTV มีห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ (ในห้องนี้ควรเพิ่มเติมสื่อภาษาอังกฤษ เช่น บัตรคำ หรือสื่ออื่นๆ)

3. สังเกตชั้นเรียน ป.2 ครูผู้สอน (ครูวัชรินทร์) สอนนักเรียน ในเรื่อง Coding นักเรียนบอร์ด micro:bit นักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเรียนรู้มาก

4. เยี่ยมชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 16 คน แจ้งว่าจะเข้าเรียนต่อสายอาชีพ ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ทุกคน

5. การดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ใช้โปรแกรม Thai School Lunch วันนี้เมนูผัดพริกแกงหมู ไข่ต้ม และขนมหวานสาคูข้าวโพด

6. ห้องเรียนชั้นอนุบาล ครูมีสื่อการสอน ห้องเรียนสะอาด เหมาะกับเด็ก มีสนามเด็กเล่นในบริเวณใกล้ๆ ห้องเรียน

7. บริเวณอาคารเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบ มีอ่างล้างมือไว้บริการนักเรียนหลายจุด ห้องน้ำนักเรียนสะอาด มีห้องพยาบาลที่สะอาดไว้บริการนักเรียนไม่สบาย
ได้มอบเอกสารประกอบการนิเทศฯ ให้กับครู ป.3
ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.ประสพ ตรีทศ และคณะครูทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆ ค่ะ

ภาพบรรยาการการนิเทศ กำกับ ติดตาม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562