ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.
นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งข้อราชการการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑