นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

ผอ.รร. นายวีรพงษ์ บุญธรรม  โทร. ๐๙๘ ๕๘๔๖๓๑๖ ข้าราชการครู ๒๔ คน ธุรการ ๑ คน นักการ ๑ คน เปิดสอนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ป.๖ มี นักเรียนอนุบาล ๖๗ คน นักเรียนประถม ๕๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๑๗ คน

เป็นโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น ๒ และเตรียมความพร้อมในการส่งประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Best Practice ระดับปฐมวัย : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ ๗๒.๕๘ (ระดับดี) ด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ ๗๖.๕๓ (ระดับดีมาก) รวมสองด้าน ร้อยละ ๗๔.๕๖ (ระดับดี)