นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

ปากน้ำราษฎร์บำรุง

ผอ.รร. นายวัชรินทร์  พละเดช  โทร. ๐๙๖ ๘๕๓๖๑๑๕ ข้าราชการครู ๑๐ คน ธุรการ ๑ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คนไม่มีนักการภารโรง เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึง ป.๖ มี นักเรียนอนุบาล ๓๑ คน นักเรียนประถม ๙๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน