นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

น้ำจั้นราษฎร์บำรุง

ผอ.รร. นายศักดิ์ชัย  พิลาลัย  โทร. ๐๙๑ ๐๖๒๒๐๓๖ ข้าราชการครู ๒ คน : นางพิศมัย จันประโคน , น.ส.ภัทราภรณ์ อัตไพบูลย์ ธุรการ ๑ คน : น.ส.ปัญจพาณ์  หรพูล นักการภารโรง ๑ คน : นายชวิต จงหมั่น เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึง ป.๖ มี นักเรียนอนุบาล ๕ คน นักเรียนประถม ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน

เป็นโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (รุ่นที่ ๙) ส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน ปี ๒๕๖๓

กิจกรรมหน้าเสาธงที่นักเรียนเป็นผู้จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย ไหว้งาม เล่นสนาม BBL ท่อง ก-ฮ สระ A-Z ท่องสูตรคูณ ดื่มนม ก่อนเข้าห้องเรียนทุกเช้า

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ ๙๑.๕๐ (ระดับดีมาก) ด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ ๗๔.๐๐ (ระดับดี) รวมสองด้าน ร้อยละ ๘๒.๗๕ (ระดับดีมาก)