นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา/ คำแคนวิทยา (เรียนรวม)

20 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในวันนี้ คือ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ครูผู้สอนมีการศึกษาตัวชี้วัดตาม Test Blueprint เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน