นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

20 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยครู้ผู้สอนได้เตรียมความพร้อม 2 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ศึกษาตัวชี้วัดจาก Test Blueprint เพื่อเป็นแนวทาง