นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

20 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการศึกษา และใช้ Test Blueprint เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน