นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา

21 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ มีทักษะในการสื่อสาร ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาตัวชี้วัดตาม Test Blueprint เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม