นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ DLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาตัวชี้วัดตาม Test Blueprint และแบบทดสอบย้อนหลัง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม