นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประประถมศึกษาปีที่ 3