นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

21 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน การอ่่าน เขียน และการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3