นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์

19 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การอ่าน เขียน และการใช้สื่อ DLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน