นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนดงน้อยวิทยา/โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ (เรียนรวม)

21 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การอ่าน เขียน และการใช้สื่อ DLTV