นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนนาคูณวิทยา

18 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การเตรียมความพร้อมนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การอ่าน เขียน และการใช้สื่อ DLTV