นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3