นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสิงห์สะอาด

18 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ศึกษาตัวชี้วัดตาม Test Blueprint และนำข้อสอบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา ที่ตรงกับตัวชี้วัดตาม Test Blueprint มีการจัดกลุ่มเด็กเก่ง อ่อน ในการเตรียมความพร้อม