นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู การอ่าน เขียน การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3