นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับสายชั้น ป.3 จำนวน 7 ห้องเรียน ได้เยี่ยมชั้นเรียน และสังเกตการสอนของครู ป.3 ซึ่งวันนี้ มีกิจกรรมสอนเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบ NT ที่ดำเนินการสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563 นี้ ใน 2 วิชาคือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ครูผู้สอนได้ศึกษา Test Blueprint ของแบบทดสอบ NT และฝึกการแก้โจทย์ปัญหา การเขียนบรรยายภาพ การเขียนจดหมาย การเขียนคำขวัญ เป็นต้น

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศน์ ผอ.กล่มุนิเทศ นายลานนิพนธ์ เกษลา ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ศน.รัตติยา ภูมิสายดร ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นิเทศฯ สายชั้น ป.1