นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา

18 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกระดับช้ั้นโดยใช้ DLTV เนื่องจากครูไม่ครบชั้น ในส่วนของการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนได้ศึกษา Test Blueprint เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และเป็นไปตามโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มเครือข่ายฯ