นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

17 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับติดตาม โรงเรียนท่านาจานวิทยา อ.สามชัย

               – ครูปฐมวัยกำลังดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  ได้จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย  เรื่อง มหัสจรรย์ในเรือนแพ เกิดจากความสงสัยว่าขวดน้ำเอาไปทำอะไรได้บ้าง  ทดลองตา กระบวนการสืบเสาะทั้ง  6 กิจกรรม
– เข้าเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ครูผู้สอนมีการใช้ Test Blueprint เป็นแนวทางในเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน

       – มีการส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่ครูและบุคลากรเพื่อถ่ายทอดแก่นักเรียน