นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

24 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับติดตามโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา

เข้าเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้

    – การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3