นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

บ้านหนองกุงกลาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสามชัย

19 มีนาคม 2563 นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สปพ.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามฯการเรียนการสอนโดยใช้  DLTV 100%  แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น คุณครูได้จัดทำแบบ ปพ. 5 / แบบ อบ.1  ให้เป็นปัจจุบัน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเภทการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ครั้งที่ 18 ระหว่าง วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร