นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองกุงใหญ่ กลุ่มเครือข่ายสามชัย

19 มีนาคม 2663 นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ตรวจเยี่ยมติดตาม ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ ในระดับชั้นอนุบาล ที่จัดการเรียนรู้แบบไฮ/สโคป (High Scope) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำผ่านมุมกิจกรรมที่หลากหลาย ที่มีสื่อและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเป็นตัวช่วย โดยปล่อยให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระด้วยตัวเอง มีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีของเพียเจท์ (Piage’s Theory) ที่ว่าด้วยการพัฒนาทางสติปัญญา ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเด็กสามารถสร้างความรู้ ได้เองโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning) ผ่านการกระทำของตน และการประเมินผลงานอย่างมีแบบแผน โดยยึดหลักการ 1. การวางแผน (Plan) เป็นการให้เด็กกำหนดแนวทางการปฏิบัติ 2. การปฏิบัติ (Do) คือ การให้เด็กลงมือทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้อย่างอิสระตามเวลา ที่กำหนด 3. (Review) คือกระบวนการที่ให้เด็กสะท้อนผลงานของตัวเอง