นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโคกกลางวิทยา /ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา กลุ่มเครือข่ายสามชัย

19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ดังนี้ – ครูปฐมวัยอนุบาล 1, 2 กำลังดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และมีความสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของสมอง คือ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” ซึ่งประกอบด้วย 1.กิจกรรมเสรี  2.กิจกรรมสร้างสรรค์ 3.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 4.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5.กิจกรรมกลางแจ้ง 6.กิจกรรมเกมการศึกษา – เข้าเยี่ยมชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ ครูผู้สอนพัฒนาให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายแพรวาโมเดล นโยบาย 11 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 – เข้าเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนมีการใช้ Test Blueprint เป็นแนวทางในเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน และมีการจัดตลาดนัดหัดค้าภายในโรงเรียน