นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

18 กุมภาพันธ 2563 นิเทศ กำกับติดตาม โรงเรียนหนองแซงวิทยา

               – เข้าเยี่ยมชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ ครูผู้สอนพัฒนาให้เด็กอ่านออกเขียนได้  ตามนโยบายแพรวาโมเดล นโยบาย 11 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งมีการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เก่ง   กลุ่มที่ 2 ปานกลาง   กลุ่มที่ 3 อ่อน  

– เข้าเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ครูผู้สอนมีการใช้ Test Blueprint เป็นแนวทางในเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน

              – มีการส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่ครูและบุคลากรเพื่อถ่ายทอดแก่นักเรียน