นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านท่างาม (สาขาดานเม็ก)

19 มีนาคม 2563 นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพปกาฬสินธุ์ เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านได้แบบดีเยี่ยมแบบไม่ต้องแจกลูกสะกดคำ โดยการอ่านคำพื้นฐานในระดับชั้น ป.2  นอกจากมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราเพราะเด็กยังสับสน จำนวน 1 คน  อ่านได้แต่ไม่คล่องต้องอ่านแจกลูกสะกดคำ  จำนวน 2 คน  การคัดลายมือถือว่าอยู่ในระดับดี จำนวนนักเรียน ป1 – ป.6 ทั้งหมด 28  คน การจัดทำแบบ ปพ. 5   เป็นปัจจุบัน ข้าราชการครูมีความเข้มแข็ง กระตือรือร้น ในการทำงานมีความรักสามัคคีในหมู่คณะผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน