นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย กลุ่มเครือข่ายสามชัย

17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย  กระบวนการสืบเสาะทั้ง  6 กิจกรรม ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และมีความสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของสมอง คือ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” ซึ่งประกอบด้วย 1.กิจกรรมเสรี  2.กิจกรรมสร้างสรรค์  3.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  4.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5.กิจกรรมกลางแจ้ง  6.กิจกรรมเกมการศึกษา และดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560   เข้าเยี่ยมชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนพัฒนาให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายแพรวาโมเดล นโยบาย 11 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่  ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  เข้าเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ครูผู้สอนมีการใช้ Test Blueprint เป็นแนวทางในเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน