นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันเปิดเทอม