นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ณ โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562
1. ระดับชั้น ป.3 มีนักเรียน จำนวน 6 คน ฯ เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ได้ฝึกการเขียนจดหมายลาครู (ลาป่วย) โดยให้นักเรียนเติมข้อความลงในแบบฟอร์ม ได้เสนอแนะให้ครูผู้สอน (ครูดวงใจ) ให้ศึกษาตัวชี้วัดตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เพื่อจะได้เตรียมพร้อมเด็กนักเรียนให้เข้าใจในการตอบแบบทดสอบ NT ที่จะดำเนินการสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563 นี้ ใน 2 วิชาคือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ครูผู้สอนได้ศึกษา Test Blueprint ของแบบทดสอบ NT และได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน ป.3 พบว่า 3 คน ยังอ่านไม่คล่อง
*** ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
2. เยี่ยมชั้นเรียน และสังเกตการจัดประสบการณ์ของครูประจำชั้น อนุบาล2-3 มีนักเรียน 7 คน ได้ทำการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทย์น้อย นักเรียนกำลังสรุปผลการทดลอง
3. การดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ใช้โปรแกรม Thai School Lunch วันนี้เมนูไข่พะโล้ และส้ม

***บริเวณอาคารเรียนสะอาด สำหรับห้องเรียนบางชั้น ควรปรับปรุงความสะอาด เก็บหนังสือเก่าหรือสิ่งของที่ไม่ใช้ออกไปจากห้องเรียน