นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

19 มีนาคม 2563 จัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ณ.โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

ท่านสุรพงษ์ มงคลสุคลธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานกรรมการ นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ศึกษานิเทกศ์ และนายประยุทธ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รักษาการ
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน