นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านหนองช้าง กลุ่มเครือข่ายสามชัย

18 มีนาคม 2563 นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดทำแบบ ปพ. 5 / แบบ อบ.1  ให้เป็นปัจจุบัน กำลังมีการจัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงห้องสมุดให้สวยงาม  และสภาพแวดล้อม บริบทภายในโรงเรียนร่มรื่น ข้าราชการครูมีความเข้มแข็ง กระตือรือร้น ในการทำงานมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน