นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านห้วยยาง กลุ่มเครือข่ายสามชัย

14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสนธุ์ เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เมล็ดพืชเต้นระบำ  ระบายสี กิจกรรมกลางแจ้งมอญซ่อนผ้า และกระบวนการสืบเสาะทั้ง  6 กิจกรรม และดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560