ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ร่วมรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ร่วมรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในสำนักงานและไว้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ