ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ติดตามนักเรียนกลับคืนสู่ห้องเรียนคืนคนดีสู่สังคม”

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ติดตามนักเรียนกลับคืนสู่ห้องเรียนคืนคนดีสู่สังคม” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑