ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑มีมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังที่หน้าห้องกลุ่มอำนวยการบริการคัดกรองบุคคลที่มาติดต่อราชการ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ร่วมกับสาธารณสุขควบคุมพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑